Retrospective diagnosis

From Simon Online
Jump to: navigation, search

Asthma: Asma, Orthochatomenus

Bladder stone: Hager almetani

Bone fracture: Katagma

Cataract: Paracentesis, Sabot piscis

Colic: Caolengi

Dacryocystitis: Algarab

Diarrhoea: Kilia

Dropsy: Idor

Dyspnea: Disnia

Epilepsy: Heraclea (1)

Fistula: Siringa

Fowler's position: Orthochatomenus

Gonorrhea: Goni

Gender dysphoria: Aluminati

Haemoptysis: Emoptoicus, Scemon

Hernia: Bubonocelon, Kele, Sarcocolen

Herpes: Araneas

Ischuria: Scuria

Kyphosis: Ybos

Migraine: Emicranea

Mydriasis: Alintisar

Opisthotonos: Opistotonos

Priapism: Priapismos

Pruritus: Knismos

Rabies: Fovos, Ydroforbia

Strangury: Cathethirizin

Tonsilitis: Tantiades

Vegetative state: Subet assahare

Verruca: Teilule